تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
علوم سیاسی 
دانشگاه ازاد تهران مرکزی 
 
سطح 3